El creixement de l’edificació a les comarques gironines, marcat per pocs projectes de gran superfície

El creixement de l’edificació a les comarques gironines, marcat per pocs projectes de gran superfície

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha presentat les dades de construcció i rehabilitació referents a l’any 2018 a partir dels projectes d’execució d’obra, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. Les conclusions d’aquesta anàlisi proporcionen les dades més fiables del que es construirà en el futur immediat.


Pel que fa a la província de Girona, se’n desprenen les conclusions següents:

Superfície visada
La superfície visada el 2018 a la província de Girona ha estat un 49% superior que el 2017. En xifres absolutes, s’han visat de 863.632 m2. En el conjunt de Catalunya, durant el mateix període, la xifra s’ha tancat amb un total de 4.503.486 m2 visats, un 15,27% més que el 2017.

En relació a aquestes dades, cal puntualitzar que la superfície visada, tot i augmentar, segueix molt per sota del que es podria considerar la “normalitat”, ja que es parteix d’unes xifres molt baixes.

Per altra banda, aquest increment correspon, en gran mesura, als projectes de gran envergadura (més de 10.000 m2) que s’han visat al 2018, que a Girona representen el 96% de l’augment total de la superfície a la província. Aquests han passat dels 23.609 m2 visats l’any 2017 als 296.167 m2 del 2018.

La majoria d’aquests projectes se situen a la ciutat de Girona, i corresponen a: la renovació/ampliació d’un equipament sanitari, l’ampliació d’un centre comercial i una promoció d’habitatges. Aquest segon fet evidencia també la concentració de feina en pocs professionals.

Tipologia d’edificació: obra nova vs. gran rehabilitació
A les comarques gironines, l’obra nova ha tingut un creixement superior al de l’any anterior (en concret d’un 90%). Per contra, la rehabilitació ha baixat un 1,5%, una situació molt similar a la de Barcelona, mentre que la resta de demarcacions tenen uns percentatges lleugerament superiors.

Les dades de la rehabilitació són preocupants, perquè si tenim en compte que el parc edificat està cada cop més envellit i que requereix una actualització urgent, denota que cal una estratègia generalitzada pel que fa a la renovació urbana.

En aquest sentit, la Taula de la Construcció de Girona, de la qual la Demarcació en forma part, va crear el 2018 l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana de les Comarques de Girona amb l’objectiu d’analitzar l’estat dels municipis i aportar les respostes i solucions més convenients: contrastar dades, recollir-les, sistematitzar-les i editar-les per afavorir i estimular la diversitat de les aportacions des dels sectors implicats i concretar les conclusions en decisions estratègiques i consensuades.

Usos: habitatge/no habitatge
L’any 2018 a Girona s’han projectat 1.758 habitatges nous, xifra que suposa un creixement del 47% respecte l’any anterior. El no habitatge continua mostrant una davallada en totes les seves tipologies excepte sanitat i hostaleria, però respon a molts pocs projectes: l’equipament sanitari a la ciutat de Girona i 2 hotels a la província de Girona. Aquesta mateixa situació es repeteix en el conjunt de Catalunya.

És important destacar que en aquests àmbits l’activitat segueix sent tan escassa que algunes actuacions modifiquen molt els percentatges, sense poder consolidar encara cap tendència.

Habitatge
L’habitatge en general no ha parat de créixer des del 2013, quan es va visar la xifra més baixa. Tanmateix, encara estem molt lluny dels 26.300 habitatges nous a l’any que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya considera necessaris per al període 2020-2024 (Segons el Pla territorial sectorial de l’habitatge a Catalunya, actualment en fase de treball per part de la Generalitat de Catalunya).

Pel que fa a la província de Girona,en xifres absolutes s’han visat 1.758 habitatges nous, un 47% més que l’any anterior.

Després d’analitzar les dades del 2018, la Junta de Govern del COAC ha expressat que la rehabilitació en el conjunt de Catalunya necessita un fort impuls:

Cal un impuls a la rehabilitació

Els arquitectes incidim en la urgència d’impulsar la renovació urbana i la rehabilitació amb l’objectiu de resoldre les necessitats en matèria de seguretat, accessibilitat, salut i benestar de les persones, així com la transició energètica, tots ells requerits pels ODS de Nacions Unides i que, a Catalunya, es materialitzen a través de l’Agenda Urbana de Catalunya.

El 70% del parc residencial català (que compta amb 3,8 milions d’habitatges distribuïts en més d’un milió d’edificis) és anterior a l’any 1980, per tant, el camí de la renovació urbana i la rehabilitació es fa clarament indispensable. La ciutadania hi està cada cop més conscienciada, l’administració pública està treballant diagnosi i metodologies per fer-ho possible, i els professionals del sector gaudim del coneixement, la tecnologia i la metodologia per revertir la situació del malmès parc construït.

No obstant això, les dades del visat expliquen una realitat diferent. L’edificació a Catalunya creix sobretot en obra nova, els projectes de rehabilitació baixen i tan sols representen un 27% en el conjunt d’activitat d’edificació. Mentre que els ciutadans europeus gasten de mitjana prop de 1.400 € a l’any en rehabilitació, la despesa al nostre país és de 700 €. Aquesta diferència posa de manifest la conveniència d’actuar ràpidament per situar Catalunya al mateix nivell que la majoria dels països europeus, molts dels quals gaudeixen d’uns nivells de benestar i felicitat superiors als nostres.

- Notícia sobre L'edificació en el conjunt de Catalunya 2018
- Gràfiques sobre l’edificació a les comarques gironines 2018

29/01/2019
Tornar