Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

AVÍS LEGAL

1. Objecte i Informació General
El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.arquitectes.cat (des d’ara, “la Web”), que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant: "COAC") posa a la disposició dels usuaris (des d’ara el/els “Usuari(s)”), en la seva qualitat de titular i gestor de la Web.

Les dades del COAC són les següents: 
   - Denominació: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
   - N.I.F.: Q0875010A 
   - Adreça: Plaça Nova, nº 5, CP 08002, Barcelona. 
   - Correu Electrònic: coac@coac.cat 
   - Registre: Inscrit al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció: ARQ/C-20.
Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús de la Web. No obstant l’anterior, la utilització d’espais o serveis continguts en la Web pot estar subjecta a altres condicions d’ús. En aquest cas, haurien de complir-se igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament. 

COAC es reserva el dret de completar, modificar o substituir el present Avís Legal en qualsevol moment, així com, qualssevol altra condició general o particular, entenent-se que la mera publicació dels canvis a la Web tindrà efectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que les llegeixi atentament les condicions cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no està d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.
2. Drets i obligacions de l’Usuari
L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús vigents a cada moment. Els usuaris han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu començament, la condició d’Usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per a l’accés als serveis de la Web, en tot el que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, l’Usuari haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i tenir representació necessària per a contractar.

L'ús dels serveis oferts a la Web implica que l’Usuari ha acceptat complir amb els requisits d’aquests serveis i l’Avís Legal de la Web. L’Usuari que accedeix a la Web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin a cada moment. Tanmateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti.

Així, l’Usuari no podrà efectuar modificació ni alteració en els  continguts de la Web, exceptuant les dades que l’Usuari hagi introduït, ni podrà perjudicar de cap forma la seva integritat o funcionament. El COAC podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’Usuari que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal.

L’Usuari que incompleixi voluntàriament qualsevol de les obligacions establertes respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència dels mateixos, causi al COAC.
3. Exclusió de Responsabilitat
El COAC es reserva el dret a interrompre l’accés al Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. 

El COAC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats d’aquesta informació.

El COAC no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats d'errors en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del Servei de la Web o per causes de força major.
4. Propietat Intel·lectual i Industrial.
Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat del COAC o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com autors o titulars dels drets. 

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit del COAC o dels tercers corresponents.

Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent. 
 
5. Hipervincles
Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la web del COAC haurien de comptar amb l’autorització expressa del COAC i complir les següents condicions :

   - L’hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici de la Web, o a l’instant concret que autoritzi el COAC;
   - No es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web del COAC
   - No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el COAC, els seus directius, persones i els seus productes i/o serveis
   - No es declararà ni es donarà a entendre que el COAC ha autoritzat l’hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hipervincle. Excepció feta d’aquells que formin part del mateix hipervincle,
   - La pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al COAC.
   - La pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
   - L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre COAC i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de COAC dels seus continguts o serveis.
   - Per últim, queda prohibit l'ús de recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals algú, sigui Usuari o no de la web, pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, dels continguts de la web.
6. Àrea privada
L’accés a qualsevol àrea privada de la Web és personal i intransferible i l’usuari es compromet a vetllar per la confidencialitat de de les seves credencials.

7. Fòrums
L’usuari es compromet a utilitzar els fòrums existents i realitzar comentaris que no siguin contraris a la llei, la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, o afectar a la dignitat de les persones.
 
El COAC no realitza un control previ dels comentaris dels Fòrums, no obstant es reserva el dret de cancel·lar en qualsevol moment i sense previ avís l'activitat de qualsevol internauta o Usuari a la web que contravingui l'estipulat a la present clàusula i Avís Legal.
8. Protecció de Dades
El COAC, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals. El detall en relació a protecció de dades el trobarà a la Política de Privacitat i, en cas necessari en les clàusules de protecció de dades que puguin existir en aquells llocs de la Web a on es sol·licitin dades personals.
9. Cookies
El COAC fa servir cookies per optimitzar i millorar el servei de la pàgina web per l’Usuari.

Pot consultar la Política de Cookies
10. Llei Aplicable
El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per als casos on la normativa preveu la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogui correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).


Versió per a imprimirPDF version