Imatge de La Seu

La Paeria i la Demarcació de Lleida signen un conveni per testejar el sistema d'IITs en llicències urbanístiques i comunicacions prèvies

Imatge: 
© COAC Lleida
La Paeria i la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per testejar el sistema d’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) en els expedients de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres. L’objectiu de l’acord és la col·laboració del COAC en l’avaluació de la integritat dels documents que es presentin a l’Ajuntament en els expedients, així com l’assessorament dels interessats/es sobre la documentació a presentar.

En el marc del procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques, l’ordenança reguladora de l’atorgament de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres, preveu com a requisit previ que ha d’acompanyar la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia, l’aportació d’un “Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT).

Accelerar i alleugerir els tràmits
L’alcalde accidental i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha assenyalat que es vol accelerar, alhora que alleugerir, el procés per fer els tràmits dels expedients de les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies i és per això que el sistema dels Informes d’Idoneïtat Tècnica serà clau i essencial per oferir un millor servei i de qualitat. Postius ha explicat que l’informe acredita que els projectes i la documentació tècnica que acompanyen les sol·licituds de llicència i les comunicacions prèvies compleixen la normativa estatal i autonòmica, en determinacions del Codi tècnic de l’edificació, les condicions de seguretat, de prevenció d’incendis, d’accessibilitat, etc.


El procediment que estableix l’acord signat indica que la Paeria comunicarà telemàticament a la Demarcació de Lleida del COAC la sol·licitud presentada i l’inici del tràmit, proporcionant-li també accés. L’organisme professional efectuarà la verificació i emetrà l’informe que convertirà l’expedient electrònic en un únic document, amb la verificació documental i tècnica. El sentit de l’informe haurà de ser “favorable” o “desfavorable”, i en aquest darrer cas s'hauran de fer esmenes i/o requeriments per complementar-la.

L’assessorament tècnic que prestarà la Demarcació de Lleida del COAC, per compte de l'Ajuntament, s’articularà a través de la Consulta Inicial. Igualment la Paeria traslladarà telemàticament les consultes que rebi per oferir suport en la documentació tècnica a presentar.

Es farà el seguiment de l’execució d’aquest conveni amb una comissió de seguiment paritària, formada per dos representants d’ambdues parts.


7/08/2020
Tornar